Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Altın takmak kadına haram mıdır...
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

الْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

Soru: Bir hanımefendi:

“Biz altının sadece erkeğe haram olduğunu biliyorduk. Altın takmak kadına haram mıdır?” diye sormuş.

Cevap: Aşağıda ki hadislere baktığımız zaman kadına altın takmanın haram olduğu anlaşılıyor.

(1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim sevgilisine ateşten bir yüzük takmaktan hoşlanırsa ona altından bir yüzük taksın. Herkim sevgilisine ateşten bir gerdanlık takmaktan hoşlanırsa ona altından bir gerdanlık taksın. Herkim sevgilisine ateşten bir bilezik takmaktan hoşlanırsa ona altından bir bilezik taksın. Ancak size lazım olan gümüştür onu takınız’ buyurdu.”

Ahmed (8919) Ebu Davud (4236) Hatip (8/459-Tarih) İbni Münzir (1/273) Albani (244-Zifaf)

(2) Sevban (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Hubeyre’nin kızı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına elinde büyük yüzükler olduğu halde girdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elindeki çubukla onun eline vurmaya başladı ve:

‘Allah’ın eline ateşten yüzük takması seni sevindirir mi?’ buyurdu. Hubeyre’nin kızı durumu şikâyet için Fatıma (Radiyallahu Anha)’nın yanına girdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de Fatıma (Radiyallahu Anha)’nın yanına girdi. Sevban dedi ki:

−Ben de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraberdim. Fatıma (Radiyallahu Anha) boynundaki zinciri çıkararak:

−Bunu bana (kocasını kastederek) Hasan’ın babası hediye etti dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ya Fatıma insanların Muhammed’in kızı Fatıma’nın elinde ateşten bir zincir var demeleri seni sevindirir mi?’ buyurdu. Sonra kızını şiddetle kınadı ve oturmadan çıktı. Fatıma (Radiyallahu Anha) o zinciri sattı, yerine bir köle aldı ve onu azat etti. Bu haber Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ulaştığında:

−‘Fatıma’yı ateşten kurtaran Allah’a hamd olsun’ buyurdu.”

Nesei (5155) Ahmed (5/278) Hakim (4725) Tabarani (M. Kebir-1448) Albani (244-Zifaf)

(3) Aişe (Radiyallahu Anha)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elimde altından iki bilezik gördü ve ona:

−‘Onları at...’ buyurdu.”

Albani (232-Zifaf) Kasım es-Serkasti (2/76-Garibu’l-Hadis) (Nesei (5158) Hatib (8/459-Tarih) Bezzar (3007) Tabarani (23/ 641)

(4) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Boynumda arpa taneleri şeklinde altın bir kolye vardı. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) içeri girdi. Onu istemediğini göstererek ondan yüzünü çevirdi. Şunun süsüne bakmayacak mısın dedim? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Onun süsünden yüzümü çeviriyorum’ buyurdu. Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) dedi ki:

−Onu kopardım, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana yüzünü çevirdi de:

−‘Biriniz gümüşten bir takı edinse onu zağferanla sarartsa ve o şekilde kullansa ne zararı olur!’ buyurdu.”

Ahmed (26744) Heysemi (5/148-el-Mecma) Tabarani (23/968-M. Kebir) Abdurrezzak (11/71) Harbi (5/30-Garibu’l-Hadis) Albani (S:244-Zifaf)

(5) Muhammed bin Sîrîn (Rahmetullahi Aleyh)’den:

“Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) kızına:

−Altın takma, senin aleyhine alevli ateşin hararetinden korkarım derdi.”

Abdurrezzak (19938) Albani (244-Zifaf)

(6) Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“İbni Asâkir şu haberi tahric etmiştir:

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’a kızı şöyle dedi:

−Genç kızlar beni ayıplıyorlar ve bana:

−Baban seni altınla süslemiyor diyorlar. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh):

−Sen onlara, babam benim aleyhime alevli ateşten korktuğu için beni altınla süslemiyor diye cevap ver dedi.”

İbni Asâkir (19/124/2-Tarih-i Dimeşk) Abdurrezzak (19935) Albani (244-Zifaf)

(7) İbni Abdilhakem (Rahmetullahi Aleyh) şöyle zikretti:

“Ömer bin Abdülaziz (Rahmetullahi Aleyh)’in kızı ona bir inci tanesi gönderdi ve:

−‘Eğer onun eşini bana gönderirsen kulağıma takacağım’ dedi. Ömer bin Abdülaziz (Rahmetullahi Aleyh) ona iki tane kor ateş gönderdi sonra:

−‘Bu iki koru kulağına takmaya dayanabilirsen sana onun eşini gönderiyorum’ dedi.”

Albani (245-Zifaf) Siretu Ömer bin Abdülaziz (163)

Not: Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Delil zannettikleri kendilerinde oluşan şüpheler sebebiyle âlimlerden birçoğu bu hadislerle amel etmekten yüz çevirmiştir. Hali hazırda çoğunluk, yukarıda zikrettiğimiz hadislerle amel etmemeyi mubah kılar hüccetler sanarak o şüphelere sımsıkı tutunmaya devam etmektedir. Bu sebeple onların şüphelerini serdedip sonra onlara cevaplar vermeyi gerekli gördüm. Hatta hadislerin arasını cem yollarını bilmeyen kimseler, mezkur şüphelere aldanıp, delil ve hüccetsiz sahih ve muhkem hadislere muhalefet etmesin.

Altını Kadınlara Yasaklayan Hadislerin Mensuh Olduğunun İddiası ve Reddi

Mensuh: Sonra gelen hükme muhalif, kendisiyle amel caiz olmayan mukaddem şerî hükümdür. Yani: Mensuh, kendisinden sonra gelen şerî bir hükümle geçerli hüküm olmaktan çıkan

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in:

‘Ümmetimin kadınlarına altın ve ipek helal kılındı…’ gibi sözleriyle, altını haram kılıcı yukarıda zikrettiğimiz hadislerin mensuh olduğunu iddia etmiştir. Bu batıl bir iddiadır. Çünkü neshin âlimler indinde birçok şartı vardır.

1-Nesh edici hüküm, nesh edilmiş hükümden tehir etmiş olması o şartlardandır.

2-Nesh edici ve nesh edilmiş hüküm arasında cem imkânının olmaması da yine o şartlardandır. Bu iki şart burada bulunmamaktadır.

Birinci şarta gelince:

Altını mubah kılıcı hadisle onu haram edici hadislerden hangisinin tehir ettiği bilinmemektedir.

İkinci şarta gelince:

Zikredilen hadis ve onun manasındaki hadislerle altını haram eden hadislerin arasını kolaylıkla cem etmek mümkündür. Çünkü altını mubah kılan hadisler mutlaktır, altını haram kılan hadisler ise ziynet olan küpe, bilezik ve kolye olmakla kayıtlıdır. Kadınlara haram olan bu nevi altındır. Bunların dışında ki altın kadınlara mubahtır. Altının kadınlara helal olmasıyla ilgili hadisten irade olunan da budur. Bu mutlak hadis, işaret olunan hadislerle mukayyet olmuştur. İki hüküm arasında muhalefet yoktur, dolayısıyla nesh de yoktur.

Bu sebeple nasıh ve mensuh mevzuunda kitap telif edenlerden hiç kimseyi yukarıda zikrettiğimiz hadisleri onlar mensuh diye kitabına aldığını görmedik. Nasıh ve mensuh mevzuunda kitap telif edenlerden Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî “İhbâru Ehli’r-Rusuhi Fi’l-Fikhi Ve’t-Tahdisi Bi Mikdârı’l-Mensûhi Fi’l-Hadis” isimli risalesi, Hafız Ebu Bekir el-Hazimî “el-İ’tibar Fi’n-Nasıh Ve’l-Mensûh Mine’l-Asâr” adlı kitabı ve bu ikisinin dışındaki kitaplar bunlardandır. İbnu’l-Cevzî mezkur risalesinin mukaddimesinde, bu hadislerin mensuh olduğu iddiasını ret etmeye işaret ederek şöyle demektedir:

“Bu kitapta mensûh olduğu sahih olan veya mensûh olma ihtimali olan hadisleri zikrettim, onlardan mensuh olma vechi bulunmayan veya mensuh olma ihtimali olmayanlardan yüz çevirdim. Kim bu kitapta olmayan aleyhine mensuhtur iddiası bulunan bir haber işitirse, bilsin ki o iddia asılsızdır. Mensuh hadisleri araştırdım onları yirmi bir hadis olarak buldum.”

İbni Kayyım (Rahmetullahi Aleyh)’de şöyle demiştir:

“Mensuh olduğunda ümmetin üzerinde icma ettiği hadis sayısı on tane ve onun yarısı bir adede ulaşmamıştır.”

Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle devam etti:

Sonra İbni Kayyım mensuh hadisleri zikretti. Bizim yukarıda zikrettiğimiz hadislerin hiç biri onlardan değildir. Bizim hadislerin kesin mensuh olması bir tarafa, onların mensuh olma ihtimali de böylelikle ortadan kalkmış oldu.

Kadınlara altın takmayı haram eden hadislerin mensuh olduğunu iddia eden söz, üzerinde delil olmayan bir şeydir. Bilakis o, ilmî usûle muhaliftir. Vacip olan kadınlara altın takmayı haram eden hadislerle, altını kadına mubah kılan hadislerin arasını cem etmektir. Cem ise; izah ettiğimiz gibi, mutlak manalı hadisleri mukayyet manalı hadislere yahut âmm manalı hadisleri hâs manalı hadislere hamletmekle olur.

Bu cem neticesinde altın, genel olarak kadınlara helal, onun ziynet olarak takılan kısmının ise onlara haram olduğu hükmü elde edilir. Bu aynen âlimlerin ittifakıyla altın kapları kullanmanın haramlığına benzemektedir. Dolayısıyla kadınlara altın takmayı yasaklayan hadislerde nesh diye bir şey yoktur…”

Albani (237-254-Adâbu’z-Zifaf)

Sonuç: Kadınların altın takması haramdır!

Bu Sayfa 7800 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net