Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Kitaplara İman
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

3) Kitaplara İman

İmanın üçüncü aslıdır, diğerlerinde olduğu gibi bunlara da iman etmeden mü’min olunmaz.

Ehli Sünnet ve’l-Cemaat, Allah’ın emir ve yasaklarını, vaat ve tehditlerini, Allah’ın kullarından istediği şeyleri ihtiva eden ve içlerinde hidayet ve nur bulunan kitapları nebi ve Rasullerine indirdiğine kesin olarak inanır.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“De ki: Ben Allah’ın indirdiği (her) kitaba inandım…”

Şuara 15

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak nebileri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi (indirdi)…”

Bakara 213

Kitaplara İman Etmek Şu Dört Hususu İçerir:

1) Bunların gerçekten Allah’tan indirildiğine iman etmek,

2) İsmi bildirilenlere ismen, bildirilmeyenlere de icmalen (topluca) inanmak,

3) Bunlardan sahih olarak nakledilen haberleri tasdik etmek,

4) Nesh olunmamış hükümleriyle rıza ve teslimiyet göstererek amel etmek.

Kur’an’ı Kerim, daha önce indirilmiş tüm kitap ve sahifelerde bulunan hükümleri tasdik eder, onlardaki tahrif edilmiş ve sonradan sokulmuş batıl şeyleri beyan ve reddeder.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“…(Bu Kur’an) iftira olunan bir söz değildir. Lakin O, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyin bir açıklaması ve iman eden bir toplum için bir hidayet ve rahmettir.”

Yusuf 111

Yüce Allah Kur’an’ı Kerim’de, indirdiği kitapların bazılarının isimlerini bildirmiş, diğerlerini topluca zikretmiştir. İsmi bildirilen kitap ve sahifeler şunlardır:

1) Tevrat: Musa (Aleyhisselam)’a indirilmiştir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Andolsun biz Musa’ya kitabı verdik…”

Bakara 87

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki Tevrat’ı biz indirdik. O’nda hidayet ve nur vardır…”

Maide 44

2) Zebur: Davud (Aleyhisselam)’a indirilmiştir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“…Davud’a Zebur’u verdik.”

Nisa 163, İsra 55

Bildirildiğine göre Zebur yüz elli sureden ibaretti. Kendisinde herhangi bir hüküm, helal ve harama dair bir buyruk bulunmayıp birtakım hikmetli sözler ve öğütleri kapsamaktaydı.

El-Camiu Li Ahkami’l-Kur’an 5/561

3) İncil: İsa (Aleyhisselam)’a indirilmiştir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Onların ardından, kendinden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona, içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı tasdik edici, muttakiler için de yol gösterici ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.”

Maide 46

4) Kur’an’ı Kerim: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e indirildi.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Elif, Lam, Ra. (Bu Kur’an) Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa (yani) Aziz (güçlü) ve Hamid (övülmeye layık olan Allah)ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.”

İbrahim 1

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki biz O’nu akledip anlayasınız diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.”

Yusuf 2

5) Suhuf (Sahifeler): İbrahim ve Musa (Aleyhisselam)’a indirilmiştir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Yoksa Musa’nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim’in sahifelerinden yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi?”

Neml 36, 37, A’la 19

Naslarda ismi bildirilenler bu kadardır. Adem (Aleyhisselam)’a 10, Şit (Aleyhisselam)’a 50, İdris (Aleyhisselam)’a 30 ve İbrahim (Aleyhisselam)’a 10 olmak üzere toplam 100 sayfa indirildiği bildirilen sahifeler ile ilgili rivayet ise Ebu Zerr (Radiyallahu Anh)’dan olup zayıf bir hadistir.

Suyuti, Durru’l-Mensur 8/489, Alusi, Ruhu’l-Meani 15/141, 142

6) Diğerlerine İndirilenler: Allah-u Teâlâ, onların bazılarının isimlerini kısmen bildirmiş, diğer bazılarının isimlerini bildirmemiş ancak her nebi ile beraber kitap indirdiğini icmalen beyan etmiştir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Biz Allah’a; bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Ya’kub’a ve torunlara indirilene, Musa’ya ve İsa’ya verilenlere, Rableri tarafından diğer nebilere verilenlere onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk, deyin.”

Bakara 136

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak nebileri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi…”

Bakara 213

Semavi kitapların asıl meselesi ayetlerde beyan edildiği gibi ibadetlerle Allah’ı birlemek ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Onların hepsi birer hak, nur ve hidayettir. Onlardaki muhalif şeyler ise insanların tahrifinden başkası değildir. Allah (Azze ve Celle) Kur’an’dan önceki kitapların hiçbirinin korumasını üzerine almamış, bilakis onların korunmasını ilim adamları ve dindar kimselere bırakmış ancak onlar bunu layıkıyla yapmamışlardı. Bunun neticesinde Kur’an’da belirtildiği gibi onlarda birtakım değişiklikler yapıldı.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz kendisinde bir hidayet ve nur bulunan Tevrat’ı biz indirdik. Teslim olan nebiler, rabbaniler ve alimler (kendilerinden) Allah’ın Kitabı’nı korumaları istenmesi sebebiyle, onunla (Tevrat ile) Yahudilere hükmederlerdi…”

Maide 44

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden tahrif eder(değiştirir)ler…”

Nisa 46, Bakara 75

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Biz Hıristiyanlarız’ diyenlerden de kesin söz almıştık ancak onlar da uyarıldıkları şeylerden bir bölümünü unuttular… Ey kitap ehli! Rasulümüz size geldi. Kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu size açıklıyor ve birçoğundan da vazgeçiyor…”

Maide 14-15

Yahudi ve Hıristiyanların kendilerine indirilen kitaplarda yaptıkları tahrifler genelde üç kısma ayrılmaktadır.

1) Sözü olduğu gibi bırakıp tevil ederek manayı tahrif etmek.

Mesela; kitaplarında aksi olmasına rağmen, faiz ile insanların mallarını batıl yolla yemekte ve kendi kavimleri dışındakilere her türlü kötülüğü dinlerinin bir gereği olarak yapıp, “Ümmilere karşı bize bir sorumluluk yoktur.” demekteydiler.

Nisa 160-161, Âl-i İmran 75

2) Sözü değiştirip ilaveler yaparak tahrif etmek.

Mesela; Allah’ın elinin bağlı olduğunu, Üzeyir ve İsa (Aleyhisselam)’ın Allah’ın oğlu olduğunu, hatta İsa (Aleyhisselam)’ın bizzat Allah’ın kendisi olduğunu söylemekte, Allah’ı üçün üçüncüsü saymaktaydılar.

Âl-i İmran 181, Maide 17, 64, 72-73, 116, Tevbe 30

3) Şeriatın hükümlerini ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in risaletini gizleyerek tahrif etmek.

Recm gibi açık hükümleri gizlemekte, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanımalarına karşın getirdiklerine sihir demekte ve hükümleri az bir pahaya satmaktaydılar.

Bakara 146, Âl-i İmran 187, Saf 6, Buhari 6697, Müslim 1699/26

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Kategori:   3) Kitaplara İman

Bu Sayfa 8400 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net